ΔΥΠΑ: Χορήγηση του ειδικού βοηθήματος
προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Με την 113582/29.12.2023 (ΦΕΚ Β 7469/2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού βοηθήματος (άρθρο 22 παρ.6 του Ν.1836/1989) που χορηγεί η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 718,5€ (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας) και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος. Χορηγείται δε μία φορά ανά δύο έτη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ήδη από την 6η Φεβρουαρίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-boethema-se-eualotes-koinonikes-omades

Αναλυτικότερα, δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων:

  1. Άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, εφόσον: α. η ποινή τους ήταν ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών και δεν διεκόπη με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης, και β. έχουν θετική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Διευθυντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.
  2. Θύματα βίας – εμπορίας
  3. Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
  4. Γυναίκες θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας.
  5. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρoυ 9 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), όπως προσετέθη με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (Α’ 49).

Προϋποθέσεις χορήγησης :

Οι ασφαλισμένοι αιτούντες το βοήθημα, θα πρέπει :

  1. να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), με την αναφερόμενη ιδιότητα, την οποία θα πρέπει και να διατηρούν μαζί με την ιδιότητα του ανέργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
  2. να συγκεντρώνουν κατά μέγιστο όριο εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης με εισφορές υπέρ ανεργίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησής τους. Ιδιαίτερα για τους αποφυλακισμένους, οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια δύο ετών πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής,
  3. να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), ανεξαρτήτως του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α, δηλαδή έως 16.000€ για τους άγαμους, έως 24.000€ για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000€ για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000€ και
  4. να μην είναι δικαιούχοι άλλων επιδομάτων που χορηγεί η ΔΥΠΑ, όπως το επίδομα τακτικής ανεργίας (άρθρα 14-27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 185), των άρθρων 3-10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), το επίδομα μακροχρονίως ανέργων (παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185), της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), το βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), και το ειδικό εποχικό βοήθημα (άρθρο 18 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/89 (Α’ 79).

Με την ίδια ΚΥΑ καταργήθηκαν τα ακόλουθα ειδικά βοηθήματα που χορηγούσε ο Οργανισμός, κατά το παρελθόν:

Το βοήθημα που λάμβαναν όσοι παρέμεναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά τη λήξη της καταβολής του επιδόματος τακτικής ανεργίας (Βοήθημα μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας)

Το βοήθημα που λάμβαναν άνεργοι, οι οποίοι δεν συγκέντρωναν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας, και παρέμεναν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχοντας πραγματοποιήσει εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο έτος (Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων)

Το βοήθημα που λάμβαναν άνεργοι, οι οποίοι δεν συγκέντρωναν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχ/σης – εκμετάλλευσης και αδυναμίας καταγγελίας της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από το μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρ. 325 Α.Κ.), (επίδομα επίσχεσης).