Νεμέα: Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 18 Ιουνίου, το Δημοτικό Συμβούλιο
Ποια θέματα θα συζητηθούν
  • Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, που θα διεξαχθεί την 18η  του μήνα Ιουνίου έτους 2024 ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις του άρ-θρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρ-θρου 6  του Ν. 5056/2023, και το Ν.3463/06 - Άρθρο 95: Σύγκληση του Δημο-τικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση απολογισμού έτους 2023 του καταργηθέντος  Νομικού Προσώπου Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας «ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ».
2. Έγκριση απολογισμού έτους 2023 του καταργηθέντος  Νομικού Προσώπου Δήμου Νεμέας Πολιτισμού Αθλητισμού  & Περιβάλλοντος  «ΠΡΑΤΙΝΑΣ».
3. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
4. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2024 για μείωση κατά 400,00 ευρώ του εγγεγραμμένου ποσού για «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46303/06.6.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών).
5. Συζήτηση ή λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Islami Vladimir.