ΚΟΡΙΝΘΟΣ: STOP από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ στην Lechi Group ΙΚΕ. Παραβίαση του Κανονιστικού πλαισίου από το Δήμο
Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με «συνοπτικές διαδικασίες» αποδέχτηκε στο σύνολο της την προσφυγή της «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ώς νόμιμη και βάσιμη κατά της Lechi Group IKE , νυν GSP GROUP IKE (εταιρεία συμφερόντων Ηλ. Κακογιάννη)

Πρόκειται για την περιβόητη υπόθεση του διαγωνισμού που κατοχύρωσε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθιων στις 20 Φεβρουαρίου 2024.

Η Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ προσέφυγε στην ΕΑΔΗΣΥ εναντίον του δήμου Κορινθίων ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της δημοτικής επιτροπής και η κατοχύρωση του διαγωνισμού υπέρ της Lechi Group IKE , νυν GSP GROUP IKE (εταιρεία συμφερόντων Ηλ. Κακογιάννη)

Το έργο

Προκηρύχθηκε ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προϋπολογισμού μελέτης 483.870,97 Ευρώ, άνευ Φ.Π.Α. 24%, (600.000 Eυρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αριθμός μελέτης 101/2023), για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ».

 Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με το ποσό των 580.000 €
και από ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με το ποσό των 20.000 €. Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε μήκος περίπου 600,00 μέτρων πλησίον της δομής των μεταναστών στην οδό από τον σταθμό του Προαστιακού μέχρι και το εθνικό στάδιο Κορίνθου.


Προσφορές στον εν λόγω διαγωνισμό υπέβαλαν οι εξής οικονομικοί φορείς:

Σύμφωνα με το ρεπορταζ του korinthia24.gr η ΕΑΔΗΣΥ

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή.
Ακυρώνει την προσβαλλόμενη, κατά το σκεπτικό.
Απορρίπτει την παρέμβαση.
Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

 

Στην απόφαση αναφέρεται: 

από τα στοιχεία του φακέλλου, προκύπτει, ότι o αποκλεισμός της προσφεύγουσας εταιρείας από την προκείμενη διαγωνιστική διαδικασία είναι μη νόμιμος, καθώς, από το σύνολο των ρητώς οριζομένων στην Διακήρυξη, η οποία αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον
διαγωνισμό, προκύπτει άνευ ετέρου, ότι ουδεμία υποχρέωση υποβολής φακέλλου τεχνικής προσφοράς υπείχαν κατά το αρχικό στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής τους οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι απαιτείτο να υποβάλουν με τον φάκελλο της προσφοράς τους συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς τους, όπως και υπέβαλε η προσφεύγουσα. 

Ουδέν άλλο έγγραφο απαιτείτο εκ των ρητώς οριζομένων στην διακήρυξη να υποβληθεί με την προσφορά της προσφεύγουσας, γεγονός που καθιστά μη νόμιμο τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό και ακυρωτέα την προσβαλλόμενη πράξη της Αναθέτουσας Αρχής. Με τις υποβληθείσες απόψεις της, η αναθέτουσα Αρχή ουδόλως αιτιολογεί την ορθότητα και νομιμότητα της απόφασης απόρριψης της προσφοράς της προσφεύγουσας, καθώς ουδεμία μνεία και παραπομπή σε διάταξη/άρθρο της διακήρυξης του προκείμενου διαγωνισμού γίνεται σε αυτές, προς αιτιολόγηση του αποκλεισμού της προσφεύγουσας, ήτοι της υποχρέωσης να υποβάλει
φάκελλο τεχνικής προσφοράς. 

Η δε αναφορά στο άρθρο 2.1 της Διακήρυξης, στο οποίο μνημονεύονται τα συμβατικά τεύχη- μεταξύ των οποίων το τεύχος της τεχνικής περιγραφής του έργου και η τεχνική μελέτη αυτού-, τα οποία είναι έγγραφα που έχουν συνταχθεί από την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή, ουδόλως
στοιχειοθετεί την υποχρέωση της προσφεύγουσας και των λοιπών διαγωνιζομένων να υποβάλουν φάκελλο τεχνικής προσφοράς, κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς στην διάταξη του άρθρου 53 παρ. 7 εδ. ε’ του ν. 4412/2016 ορίζεται επί λέξει, ότι «τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του έργου που πρόκειται να
κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος με τη σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.)».  

.... . Επιπροσθέτως, η αναθέτουσα Αρχή ισχυρίζεται, ότι «...δεν διατυπώθηκαν απορίες
(παράγραφος 2.3 άρθρου 2 της Αναλυτικής Διακήρυξης) ή προσφυγές κατά της αριθ. 67169/13.11.2023 αναλυτικής Διακήρυξης.», πλην, όμως, η διάταξη του άρθρου 24 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, περί του περιεχομένου του φακέλλου της προσφοράς και δη η παράγραφος 24.2 περί του υποφακέλλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ορίζει με σαφήνεια τα δικαιολογητικά (ΕΕΕΣ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής), που απαιτούνται να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής
μη καταλείποντας οιανδήποτε αμφιβολία περί της μη υποχρέωσης υποβολής οιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, πόσο μάλλον φακέλλου τεχνικής προσφοράς, το περιεχόμενου του οποίου θα ανελύετο εκτενώς στις διατάξεις της προκείμενης διακήρυξης.

 Είναι δε άμοιρο νομικής επιρροής το γεγονός, ότι δύο εκ των οκτώ συμμετεχόντων στον διαγωνισμό οικονομικών φορέων υπέβαλαν φάκελλο Τεχνικής Προσφοράς, καθώς η διακήρυξη του προκείμενου διαγωνισμού δεν απαιτούσε την υποβολή φακέλλου τεχνικής προσφοράς και δη επί ποινή αποκλεισμού. Ως εκ τούτου, η αναθέτουσα Αρχή, δια της προσβαλλόμενης με την ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή πράξης, παραβιάζει το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού.....

 

Δεν δικαιούται έργο άνω των 300.000 ευρώ η  Lechi Group IKE , νυν GSP GROUP IKE

 

Η παρεμβαίνουσα και η αναθέτουσα Αρχή, διά των ισχυρισμών τους, παραβλέπουν το γεγονός, ότι πρόκειται για τεχνικό έργο και δη προϋπολογισμού άνω των 300.000 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι πρώτης τάξης, υπαγόμενο στις διατάξεις του ΠΔ 71/2019, το οποίο ορίζει ως κριτήριο συμμετοχής ενός οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό, τόσο τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία τριετία, ήτοι το ποσό των 150.000 € (άρθρο 51 παρ.11 ΠΔ 71/2019), όσο και το είδος αυτού, ήτοι την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων (άρθρο 51 παρ.2 ΠΔ71/2019). Σε κάθε περίπτωση, η παρεμβαίνουσα δεν αποκλείεται λόγω των ανωτέρω, από κάθε διαγωνισμό δημοσίου έργου, όπως ισχυρίζεται, διότι μπορεί να λάβει μέρος στα έργα προϋπολογισμού κάτω των 300.000, ήτοι τάξεις Α1 και Α2, έως ότου συμπληρώσει τον απαιτούμενο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για ανώτερες κατηγορίες βάσει του αρ. 51 του ΠΔ 71/2019. 


Επέκεινα, όπως ρητώς αναφέρεται στην ανωτέρω διακήρυξη, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδείξει, ότι έχει ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία τριετία, 150.000 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ.11 του ΠΔ 71/2019, το οποίο αναφέρεται στα «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» και εκ της ρητής αναφοράς στα οριζόμενα στο ΠΔ 71/2019 προκύπτει, ότι απαιτείται ο κύκλος εργασιών να αφορά στην εκτέλεση ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων και όχι γενικότερα σε οποιαδήποτε συναλλακτική δραστηριότητα, ενώ η μνεία των παραγράφων 4,5 και 11 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019 αναφέρεται αποκλειστικά στον τρόπο απόδειξης του κύκλου των εργασιών και όχι στο είδος, όπως αβάσιμα υπολαμβάνει η παρεμβαίνουσα,. 

 

Συνελόντι ειπείν, η προσφορά της παρεμβαίνουσας τυγχάνει απορριπτέα. Τούτο, διότι η τριετής
εμπειρία και ο κύκλος εργασιών, που ορίζει το άρθρο 51 του ΠΔ 71/2019, απαιτείται για τα έργα πρώτης τάξης (προϋπολογισμού άνω των 300.000 €), προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου και δη, προκειμένου να αποδεικνύεται, ότι υπάρχει η τεχνική εμπειρία και δυνατότητα εκτέλεσης έργων αυτού του μεγέθους, προκειμένου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και να αποσοβούνται καθυστερήσεις ή ακόμη και πλήρης αδυναμία εκτέλεσης ενός έργου (ΑΕΠΠ αποφάσεις 1386/2021, 509/2019,901/2021 κ.α), προϋπόθεση που ουδόλως πληροί η προσφορά της παρεμβαίνουσας.

 

Σύντομη απόφαση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ΕΑΔΗΣΥ σε 4 σελίδες μόνο ανέπτυξε το σκεπτικό της και έκρινε, αποφάσισε τα ανωτερω, ενώ σε ανάλογες περιπτώσεις προσφυγών τα αποφασιστικά είναι μακράν πολυσέλιδα!

 

Το δικαίωμα της lECHI GROUP

Nομίμως και εμπροθέσμως η εταιρεία μπορεί να ασκήσει έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους η υπόθεση θα εκπέσει και πάλι στην Τρίπολη.

 

Σκόνταψε για μια ακόμη φορά η δημοτική αρχή Σταυρέλη

Μετά την ακύρωση της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη μείωση των τελών ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ , η ακύρωση της αποφάσεως επίσης από την Αποκεντρωμένη για τα τέλη κατάληψης χώρου στις λαϊκες αγορές,  έρχεται η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ να ακυρώσει την απόφαση της δημοτικής επιτροπής της δημοτικής αρχής Σταυρέλη με αποτέλεσμα  να χρονοκαθυστερήσει ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για την πόλη της Κορινθου. Αραγε θα ακυρωθούν και άλλες αποφάσεις ή συμπληρώθηκε το παζλ των λαθεμένων αποφάσεων και πρωτοβουλιών της δημοτικής αρχής του Ν. Σταυρέλη.

 

 

Κέρδος για το Ελληνικό Δημόσιο

Παράλληλα όμως, το Eλληνικό Δημόσιο και ο Δήμος Κορινθίων, επωφελουνται το 5,35% της επιπλέον έκπτωσης που κατέθεσε η Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ έναντι της LECHI GROUP  GSP GROUP

 

Μια ακόμα δικαίωση για την αντιπολίτευση

Εξ αρχής προέβαλλε αντιρρήσεις σύσσωμη η αντιπολίτευση, ζητώντας να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 και ως μη συμφέρουσα η διαγωνιστική διαδικασία για τους δημότες της Κορίνθου.

Τελικά η βούληση του κ. Σταυρέλη «πάμε μόνοι μας» δεν εχει αίσιο αποτέλεσμα σε σημαντικά ζητήματα!

 

Χωρίς προϋπολογισμό ο δήμος και το Λιμενικό Ταμείο

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο προϋπολογισμός του δήμου Κορινθίων, δεν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη, οπότε η δημοτική αρχή πρέπει να φέρει θέμα πάλι στο δημοτικο συμβούλιο για τις τροποποιήσεις. Το ίδιο συνέβη και με τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου.

Μιχάλης Φιλιάνδρας