Βέλο Βόχα: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
  • Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του  Ζευγολατιού, την 15η  του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας και του ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. Α.
Ο. Τ.Α. , για τη μελέτη: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ».