Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης της Διώρυγας Κορίνθου
Τι περιλαμβάνει το έργο
  • Αντικείμενο του έργου είναι, η εκτέλεση όλων των έργων επισκευής και αποκατάστασης των ζημιών της Διώρυγας Κορίνθου, στο δυτικό πρανές, σε μήκος 1 χλμ. μετά από τις σοβαρές βλάβες, από καταπτώσεις.

Το έργο της αποκατάστασης της Διώρυγας περιλαμβάνει:

1) Εκσκαφές σε μήκος 1χλμ. για τη σταθεροποίηση των υφισταμένων πρανών.

2) Τον καθαρισμό της Διώρυγας από προϊόντα καταπτώσεων και συντρίμματα λιθεπένδυσης της αρχικής κατασκευής.

3) Την κατασκευή πασσαλοτοίχου για την εξασφάλιση της προστασίας του ποδός του πρανούς της Διώρυγας

4) Την κατασκευή μέτρων ενίσχυσης της θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς λυμάτων (έχει γίνει ήδη).

5) Την κατασκευή όλων των έργων διευθέτησης και απορροής των επιφανειακών υδάτων.